Minggu, 15 Mei 2011

18 tingkatan manusia di akhirat

·        Peringkatpertama : Ulul Azmi, mereka adalah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as danNabi Muhammad saw, mereka adalah penghuni paling atas (peringkat tertinggi) dan syafa’at berputar pada mereka hingga mereka menyerahkannya pada penutup paraNabi dan Rasul Nabi Muhammad saw.

·        Peringkatkedua : Nabi dan Rasul yaitu Nabi dan Rasul selain Ulul Azmi ; Nabi Adam as, Nabi Idris as,Nabi Hud as, Nabi Luth as, Nabi Shalih as, Nabi Ismail as, Nabi Ishaq as, Nabi Yaqup as, Nabi Yusuf as, Nabi Syu’aib as, Nabi Harun as, Nabi Yunus as, Nabi Ayub as, Nabi Dzulkifli as, Nabi Ilyas as, Nabi Ilyasa as, Nabi Daud as,Nabi Sulaiman as, Nabi Zakaria as dan Nabi Yahya as. Peringkat merekaberdasarkan keutamaan mereka.

·        Peringkatketiga : Paranabi yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an, mereka memiliki nubuwwah (kenabian)tapi tidak memiliki risalah karena tidak diutus kepada satu ummat, Allah swtmengutamakan mereka dengan mengutus malaikat kepada mereka, jumlah mereka dalamriwayat Abu Dzar ada 100ribuan lebih.

·        Peringkatkeempat : Pewaris para Rasul dan pengganti mereka di masing-masing ummatnya.  Mereka adalah pengganti rasul, wali rasul,  orang-orang pilihan rasul, penjaga rasul dankelompok yang dijamin selalu berada dalam kebenaran (sahabat) QS An Nisa : 69

·        Peringkatkelima : Para pemimpin yang adil. Mereka adalah 1 dari 7 golongan yang akan mendapat perlindungan. Sabda Rasul : Sesungguhnya orang yang adil berada pada mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat disebelah kanan Ar-Rahman, dan keduatangannya adalah kanan, yaitu mereka yang adil dalam pemerintahannya,keluarganya dan jabatan yang diamanahkan kepada mereka –HR Muslim-
·        Peringkatkeenam :Mujahidin, mereka adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah swt QS At Taubah: 120.

·        Peringkatketujuh : AhlulItsar, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan kepentingan oranglain, bershadaqah dan berlaku baik kepada manusia sesuai dengan kemashlahatanorang yang dibantunya QS 2 : 261,  2 : 274, 57 : 11

·        Peringkatkedelapan :Orang-orang yang Allah swt bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Mereka adalah orang yang disamping mengerjakan shalat, puasa, haji, tilawah, I’tikaf,dzikir dll. Mereka juga sangat serius dalam meningkatan buku catatan amal perbuatan mereka, seperti amal jariyah yang akan terus mengalir kepadanya walaupun ia telah kembali ke sisi Allah azza wa jalla.

·        Peringkatkesembilan : AhlulNajat, mereka adalah orang-orang yang hanya sebatas mengerjakan perintah yangwajib dari Allah swt. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah swt. QS An Nisa: 31

·        Peringkatkesepuluh : Orang yang mendapatkan karunia taubat dari Allah swt sebelum kematiannya, mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi diri dengan dosa-dosa besar namun mereka menutup kehidupannya dengan taubatan nashuha. QS Maryam : 60

·        Peringkatkesebelas : Orang yang sekali waktu berbuat kebaikan, tapi di waktu yang lain berbuat kejahatan. Merekaadalah orang-orang yang belum sempat bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang diperbuatnya, akan tetapi setelah ditimbang dosanya lebih ringan dari dari amal kebaikannya sehingga Allah swt memasukkannya ke surga QS Al A’raaf : 8-9

·        Peringkatkeduabelas : Orangamal kebaikannya berimbang dengan keburukannya, mereka adalah orang yangterakhir masuk surga dari kelompok yang tidak api neraka, selama penantianmereka berada di Al A’raaf (antara surga dan neraka) QS Al A’raaf : 46-47.

·        Peringkatketigabelas :Kelompok yang penuh dengan kemaksiatan dan sangat ringan timbangan amal kebaikannya. Mereka adalah orang yang akan masuk surga namun harus merasakan adzab neraka disebabkan kemaksiatan mereka yang sangat banyak, kemudian merekamendapatkan syafa’at dari Nabi Muhammad saw dan masuk ke dalam surga.

·        Peringkatkeempatbelas :Kelompok manusia yang tidak memiliki keimanan, tidak juga ketaatan, tidakkemaksiatan dan tidak pula amal shalih. Mereka adalah orang gila, yang tidaksampai dakwah kepada mereka, orang tuli dan anak-anak orang musyrik yangmeninggal waktu kecil.

·        Peringkatkelimabelas sampai dengan kedelapanbelas : Orang munafik zindik, pemimpin kafir, para pengikut kekafiran, golongan jin yang kafir. Mereka adalah makhluk yang kekal didalam neraka Allah swt, karenakeingkaran mereka dan penolakan mereka terhadap agama Allah swt. QS Al A’raaf :38, Al Baqarah : 166-167, Al Hadid  : 13-14

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Minggu, 15 Mei 2011

18 tingkatan manusia di akhirat

Diposting oleh Wanita Sholehah di 04.03
·        Peringkatpertama : Ulul Azmi, mereka adalah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as danNabi Muhammad saw, mereka adalah penghuni paling atas (peringkat tertinggi) dan syafa’at berputar pada mereka hingga mereka menyerahkannya pada penutup paraNabi dan Rasul Nabi Muhammad saw.

·        Peringkatkedua : Nabi dan Rasul yaitu Nabi dan Rasul selain Ulul Azmi ; Nabi Adam as, Nabi Idris as,Nabi Hud as, Nabi Luth as, Nabi Shalih as, Nabi Ismail as, Nabi Ishaq as, Nabi Yaqup as, Nabi Yusuf as, Nabi Syu’aib as, Nabi Harun as, Nabi Yunus as, Nabi Ayub as, Nabi Dzulkifli as, Nabi Ilyas as, Nabi Ilyasa as, Nabi Daud as,Nabi Sulaiman as, Nabi Zakaria as dan Nabi Yahya as. Peringkat merekaberdasarkan keutamaan mereka.

·        Peringkatketiga : Paranabi yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an, mereka memiliki nubuwwah (kenabian)tapi tidak memiliki risalah karena tidak diutus kepada satu ummat, Allah swtmengutamakan mereka dengan mengutus malaikat kepada mereka, jumlah mereka dalamriwayat Abu Dzar ada 100ribuan lebih.

·        Peringkatkeempat : Pewaris para Rasul dan pengganti mereka di masing-masing ummatnya.  Mereka adalah pengganti rasul, wali rasul,  orang-orang pilihan rasul, penjaga rasul dankelompok yang dijamin selalu berada dalam kebenaran (sahabat) QS An Nisa : 69

·        Peringkatkelima : Para pemimpin yang adil. Mereka adalah 1 dari 7 golongan yang akan mendapat perlindungan. Sabda Rasul : Sesungguhnya orang yang adil berada pada mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat disebelah kanan Ar-Rahman, dan keduatangannya adalah kanan, yaitu mereka yang adil dalam pemerintahannya,keluarganya dan jabatan yang diamanahkan kepada mereka –HR Muslim-
·        Peringkatkeenam :Mujahidin, mereka adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah swt QS At Taubah: 120.

·        Peringkatketujuh : AhlulItsar, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan kepentingan oranglain, bershadaqah dan berlaku baik kepada manusia sesuai dengan kemashlahatanorang yang dibantunya QS 2 : 261,  2 : 274, 57 : 11

·        Peringkatkedelapan :Orang-orang yang Allah swt bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Mereka adalah orang yang disamping mengerjakan shalat, puasa, haji, tilawah, I’tikaf,dzikir dll. Mereka juga sangat serius dalam meningkatan buku catatan amal perbuatan mereka, seperti amal jariyah yang akan terus mengalir kepadanya walaupun ia telah kembali ke sisi Allah azza wa jalla.

·        Peringkatkesembilan : AhlulNajat, mereka adalah orang-orang yang hanya sebatas mengerjakan perintah yangwajib dari Allah swt. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah swt. QS An Nisa: 31

·        Peringkatkesepuluh : Orang yang mendapatkan karunia taubat dari Allah swt sebelum kematiannya, mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi diri dengan dosa-dosa besar namun mereka menutup kehidupannya dengan taubatan nashuha. QS Maryam : 60

·        Peringkatkesebelas : Orang yang sekali waktu berbuat kebaikan, tapi di waktu yang lain berbuat kejahatan. Merekaadalah orang-orang yang belum sempat bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang diperbuatnya, akan tetapi setelah ditimbang dosanya lebih ringan dari dari amal kebaikannya sehingga Allah swt memasukkannya ke surga QS Al A’raaf : 8-9

·        Peringkatkeduabelas : Orangamal kebaikannya berimbang dengan keburukannya, mereka adalah orang yangterakhir masuk surga dari kelompok yang tidak api neraka, selama penantianmereka berada di Al A’raaf (antara surga dan neraka) QS Al A’raaf : 46-47.

·        Peringkatketigabelas :Kelompok yang penuh dengan kemaksiatan dan sangat ringan timbangan amal kebaikannya. Mereka adalah orang yang akan masuk surga namun harus merasakan adzab neraka disebabkan kemaksiatan mereka yang sangat banyak, kemudian merekamendapatkan syafa’at dari Nabi Muhammad saw dan masuk ke dalam surga.

·        Peringkatkeempatbelas :Kelompok manusia yang tidak memiliki keimanan, tidak juga ketaatan, tidakkemaksiatan dan tidak pula amal shalih. Mereka adalah orang gila, yang tidaksampai dakwah kepada mereka, orang tuli dan anak-anak orang musyrik yangmeninggal waktu kecil.

·        Peringkatkelimabelas sampai dengan kedelapanbelas : Orang munafik zindik, pemimpin kafir, para pengikut kekafiran, golongan jin yang kafir. Mereka adalah makhluk yang kekal didalam neraka Allah swt, karenakeingkaran mereka dan penolakan mereka terhadap agama Allah swt. QS Al A’raaf :38, Al Baqarah : 166-167, Al Hadid  : 13-14

0 komentar on "18 tingkatan manusia di akhirat"

Posting Komentar